سامانه مسابقات بیلیارد

عنوان مسابقاتتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت نامهزینه ثبت نامجنسیتسری مسابقاتثبت نام
پاکت بیلیارد تیمی آقایان1396/03/27 13:271396/04/13 13:27300000مردپاکت بیلیارد ثبت نام
پاکت بیلیارد انفرادی آقایان1396/03/27 13:261396/04/13 13:26100000مردپاکت بیلیارد ثبت نام
پاکت بیلیارد انفرادی بانوان1396/03/27 13:211396/04/13 13:2160000زنپاکت بیلیارد ثبت نام
پاکت بیلیارد تیمی بانوان1396/03/27 13:161396/04/13 13:16150000زنپاکت بیلیارد ثبت نام
اسنوکر تیمی بانوان1396/03/27 13:111396/04/13 13:11150000زناسنوکر ثبت نام
اسنوکر انفرادی بانوان 1396/03/27 12:001396/04/13 12:0060000زناسنوکر ثبت نام
اسنوکر تیمی 15 توپ آقایان 1396/03/27 12:321396/04/13 12:20300000مرداسنوکر ثبت نام
اسنوکر شش توپ انفرادی آقایان1396/03/27 12:311396/04/13 12:31100000مرداسنوکر ثبت نام